Консультативна поліклініка
Договір публічної оферти про надання медичних послуг

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» Національної академії медичних наук України, в особі директора Усенка Олександра Юрійовича, що діє на підставі Статуту (надалі «Виконавець»), пропонує необмеженому колу фізичних осіб, які звернулися до Виконавця для отримання медичних послуг (надалі «Пацієнт»), укласти цей Договір публічної оферти про надання медичних послуг.

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
1.1. Договір вважається укладеним на умовах, визначених у цьому Договорі, з моменту звернення Пацієнта до Виконавця для отриманням медичних послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду Пацієнта виконувати умови Договору, без  подальшого підписання письмового примірника Сторонами.
1.2. Дата першого звернення Пацієнта до Виконавця вважається датою укладення цього Договору, пацієнт у повному обсязі  підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма без винятку умовами цього Договору 
1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
1.4. Перед початком користування медичними послугами кожний Пацієнт зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, тарифами на Послуги, а також Правилами перебування та обслуговування пацієнтів в медичному закладі Виконавця, що розміщені на сайті Виконавця та/або на інформаційному стенді, розміщеному у Поліклініці Виконавця.
1.5. При укладенні між Виконавцем та Пацієнтом окремого договору, умови такого договору матимуть переважну юридичну силу.
1.6. Сайт Виконавця - https://www.surgery.org.ua/.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець зобов’язується надати Пацієнтам (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) медичні послуги (далі - Послуги), передбачені переліком медичних послуг, затверджених Виконавцем та розміщених на Сайті Виконавця, в обсязі і на умовах, передбачених цим Договором, а Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити вартість наданих медичних послуг.
2.2. Послуги надаються відповідно до стандартів надання медичної допомоги, вимог МОЗ України та локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому законом порядку. Обсяги, вид та строки надання Послуг визначаються з урахуванням стану Пацієнта, медичних показань, бажань Пацієнта та технічних можливостей Виконавця.
2.3. Місце надання Послуги: 03126, місто Київ, вулиця Героїв Севастополя, будинок 30.
2.4. Години, в які надаються Послуги, визначаються Виконавцем та надалі повідомляються Пацієнту.
2.5. Надання Послуг здійснюється відповідно до добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування, на проведення операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством Україні формі перед наданням необхідної медичної допомоги.
  
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Права Пацієнта:
- приєднатися до умов цього Договору;
- отримувати своєчасні та якісно надані медичні послуги за цим Договором, відповідно до переліку Послуг, затвердженого Виконавцем;
- контролювати обсяг, якість Послуг, наданих Виконавцем;
- отримувати у доступній формі повну та достовірну інформацію про стан свого здоров’я. 
3.2. Обов’язки Пацієнта:
- до укладення договору ознайомитися з Послугами та тарифами Виконавця;
- вчасно прибути до медичного закладу для надання Послуг;
- надавати Виконавцю відповідну інформацію та документи, необхідні для надання Послуг;
- неухильно дотримуватися усних та письмових приписів і рекомендацій фахівців Виконавця;
- оплачувати вартість Послуг у порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- прийняти надані Послуги належної якості.
3.3. Виконавець має право:
- вносити зміни до цього Договору, а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуги;
- своєчасно отримувати від Замовника оплату за надані Послуги;
- відмовити або призупинити надання Послуг у разі порушення Пацієнтом умов цього Договору;
- відмовити у наданні Послуг: Пацієнт перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або порушує правила перебування в медичному закладі; надання Послуг конкретному Пацієнту неможливо через відсутність необхідних фахівців та/або обладнання; Пацієнт відмовляється від оплати Послуг.
3.4. Виконавець зобов’язаний:
- забезпечити надання Послуг у порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- забезпечувати дотримання вимог медичних стандартів та нормативно-правових актів, які діють на території України і регулюють порядок надання медичного обслуговування;
- використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені до використання в Україні;
- вчасно доводити до відома Пацієнта про всі незалежні від Виконавця обставини, що можуть вплинути на терміни та якість надання Послуг;
- надавати Пацієнтові медичну інформацію у межах і порядку, визначеному чинним законодавством України.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затверджених Виконавцем тарифів на Послуги. 
4.2. Загальна сума цього Договору визначається із сумарної вартості всього обсягу наданих послуг шляхом складання сум, зазначених у виставлених Пацієнтові рахунках.
4.3. Пацієнт має право оплатити Послуги наступними способами:
- оплата готівкою в касу Виконавця;
- оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком;
- за допомогою інших платіжних засобів.
4.4. Послуги оплачуються Пацієнтом в день надання Послуги - до надання Послуги або безпосередньо після її надання, в розмірі повної вартості наданої Послуги.
4.5. Приймання-передача наданих Послуг здійснюється в усній формі або на вимогу Пацієнта шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих Послуг, який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання. Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту приймання-передачі наданих Послуг або надати письмову мотивовану відмову від їх підписання. У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі, Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнята Пацієнтом.

5. ЯКІСТЬ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
5.1. Якість медичної допомоги має відповідати стандартам та нормативно-правовим актам, які регламентують порядок надання медичної допомоги відповідного виду у закладах охорони здоров’я України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.
6.2. Пацієнт відповідає за достовірність наданої інформації щодо свого здоров’я, виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату наданих Послуг.
6.3. За порушення строків оплати Пацієнт сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми фактичної заборгованості за кожен день прострочення. За прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів Виконавець має право вимагати від Пацієнта сплатити штраф у розмірі 7 (семи ) % від суми фактичної заборгованості.
6.4. Виконавець не несе відповідальності без вини, а також за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта в результаті:
- неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані візити;
- несвоєчасного повідомлення Пацієнтом лікаря про ускладнення, що виникли під час дії Договору;
- неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Пацієнтом істотних відомостей про стан його здоров’я, у т. ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на препарати, індивідуальне їх несприйняття;
- невиконання Пацієнтом призначень та рекомендацій лікуючого лікаря, плану лікування, використання лікарських засобів та медичних виробів неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;
- відмови Пацієнта від продовження лікування та/або дострокового розірвання Договору;
- неповідомлення, невчасне повідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я (анамнез), наявні шкідливі звички чи повідомлення завідомо неправдивих відомостей;
- порушення Пацієнтом лікарняного режиму.
6.5. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
6.6. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна, дії органів державної влади, тощо). 
6.7. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 
Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України (її регіональними відділеннями).
6.8. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 6 місяців, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір попередивши письмово про це іншу Сторону протягом 3-х календарних днів.  При цьому жодна із Сторін не має права жадати від іншої сторони відшкодування можливих збитків.
6.9. Пацієнт повідомлений про те, що сучасні діагностичні комплекси/обладнання має відповідні похибки, а характер перебігу патологічних станів, захворювань, наслідків зовнішнього впливу тощо є мінливим та залежить від значної кількості умов та позицій, індивідуальних особливостей організму і оточуючих факторів, що не може гарантувати відповідно очікуваного Пацієнтом ефекту, а в деяких випадках навіть спричинити погіршення здоров’я Пацієнта, виникнення атипових реакцій та ускладнень, які не враховані у галузевих медичних стандартах (протоколах) та не описані в спеціальній літературі.
6.10. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним вирішуються шляхом переговорів. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку, встановленому чинним законодавством України

7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або законодавством України.
7.2. Сторони можуть припинити дію Договору достроково:
- за взаємною письмовою згодою, письмово повідомивши іншу сторону за 10 (десять) днів
- у випадку порушення Пацієнтом або неналежним виконанням умови цього Договору.
- у випадку надання Пацієнтом Виконавцю недостовірної, неповної, неправдивої інформації про стан свого здоров’я.
7.3. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору. 
7.4. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця, інформаційному стенді, розміщеному у Поліклініці Виконавця.
7.5. Всі зміни та доповнення до цього Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.
7.6. Пацієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Пацієнтів.
7.7. Власним акцептуванням Договору Пацієнт погоджується на передачу Виконавцю своїх персональних даних в обсязі, необхідному для виконання Договору. Пацієнтом надано згоду Виконавцю на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів України, які стосуються захисту персональних даних, в базі персональних даних, власником якої є Виконавець.
7.8. Уся медична документація (медичні картки, данні обстежень, висновки спеціалістів тощо), заведена на Пацієнта є власністю Виконавця і відповідно зберігається за адресою провадження діяльності.

8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» Національної академії медичних наук України
Код ЄДРПОУ 02011953
Адреса: 03126, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30,
ІПН 020119526589,
р/р UA158201720313261002201009589 ГУДКСУ у м. Києві
МФО 820172

Інформація про наявність медичних препаратів

що були придбані за кошти державного бюджету України

 список препаратів

ЗМІНА МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ННЦХТ ім. О.О. Шалімова НАМН України долучився до реалізації проекту КМУ щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомогибільше інформації

Про центр Сервіси ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ДЛЯ ФАХІВЦІВ НОВИНИ Контакти Медтранспорт
Ми сьогодні Наша історія Адміністрація центру Наші фахівці Благодійність Наші партнери Вакансії 3D тур по операційним центру Правова інформація Сертифікати та ліцензії Публічні закупівлі Наглядова рада Вакансії Для страхових компаній Стаціонар Консультативна поліклініка Приймальне відділення Для учасників бойових дій Здати кров - врятувати життя For patients from abroad Зворотній зв'язок Подяка пацієнтам ОСВІТА Післядипломна освіта Навчання в аспірантурі Медична рада Конференції та з’їзди Клінічні випадки Міжнародний класифікатор хвороб МКХ 10 Новий механізм фінансового забезпечення Інституційний репозитарій Асоціація хірургів України Журнал "Клінічна хірургія" Новини Публікації про центр Контактна інформація Як доїхати
logo