Навчання в аспірантурі

Локальні нормативно-правові документи, що забезпечують навчання в аспірантурі та докторантурі ДУ ННЦХТ ім. О.О.Шалімова НАМН України

 1. Статут
 2. Положення про аспірантуру
 3. Положення про вибіркові дисципліни
 4. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти
 5. Положення про організацію освітнього процесу
 6. Етичний кодекс працівників та осіб які навчаються
 7. ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну практику аспірантів та здобувачів
  1. Додаток 1
 8. ПОЛОЖЕННЯ про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій
 9. ПОЛОЖЕННЯ про формування річного рейтингу
 10. Положення про систему оцінювання навчання здобувачів вищої освіти
 11. Положення про моніторинг якості освіти
 12. Методологія оцінювання
 13. Концепція розвитку освітньої програми
 14. ПОРЯДОК перевірки текстових документів
 15. Порядок створення та затвердження робочих програм(силабусів)
 16. ПОЛОЖЕННЯ про апеляцію результатів підсумкового контролю знань
 17. Положення про формування, затвердження та оновлення ОНП
 18. Кодекс академічної доброчесності
 19. Положення про врегулювання конфлікту інтересів
 20. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти
 21. Положення про дистанційне навчання здобувачів
 22. ПОЛОЖЕННЯ про сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти
 23. Положення про врегулювання конфлікту інтересів
 24. Положення про Вчену раду з наказом
 25. ПОЛОЖЕННЯ про кадрову політику
 26. Положення про стейкхолдерів освітніх програм Шалімова
  1. РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
 27. Правила прийому до Аспірантури на 2024
 28. План стратегічного розвитку ДУ ННЦХТ імені О.О. Шалімова до 2025
 29. ПОРЯДОК проведення попередньої експертизи
 30. Договір про співпрацю з підготовки докторів філософії в НМАПО імені П.Л.Шупика (№5 від 16.12.2016 р.)
  1. Договір №205 від 15.12.2022 про надання оствітніх послуг НУОЗ України імені П.Л.Шупика
  2. Договір №206 від 15.12.2022 про надання оствітніх послуг (іноземна мова) НУОЗ України імені П.Л.Шупика
 31. Договір про наукове співробітництво з НМУ імені О.О. Богомольця МОЗ України
 32. Договір про наукове співробітництво мід ВНМУ імені М.І.Пирогова
 33. Оголошення прийому в Аспірантуру 2024